BONPET B 4

BONPET B 4

BONPET B 4 automatický stabilný hasiaci prístroj je štvorlitrové automatické stabilné hasiace zariadenie určené na automatické hasenie začínajúcich a pokročilých požiarov v priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu  človekom.

BONPET B 4:
Použitie: automatické
Požiarne triedy: A – 20 m3, B – diameter 1100 mm, F – diameter 800 mm
Výška/priemer: 430 mm / 140 mm
Celková hmotnosť: 7 kg
Objem hasiacej tekutiny: 4 l
Tepelný rozsah použitia: od 0 °C do 60 °C
Bod mrazu: - 9,5 °C
Hnací plyn: Nitrogen (N2)
Hasiace médium: Bonpet hasiaca tekutina
Hasiaca nádoba: Oceľová, s vnútornou povrchovou úpravou PVC
Pracovný tlak: 18 barov pri 20 °C
Operačné teploty: 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C, 141°C , 182 °C

Skupenstvo: tekuté
Farba: priehľadná tekutina
Zápach: jemne amónny zápach
pH: 8,5 – 9,1
Hustota: 1,1000 – 1,1500 g/ml
Horľavosť: nehorľavá
Rozpustnosť vo vode: kompletne rozpustná
Bod mrazu: -14,5 °C
Bod varu: 103 °C
Bod vzplanutia: nie je
Bod výbuchu: nie je
Teplota vznietenia: nie je
Teplota rozkladu: nad 300 °C
Produkty rozkladu: N2, CO2, H2O

KLASIFIKÁCIA HASIACEJ TEKUTINY (MPA Dresden):
Harmonizovaná norma EN 3 – 7 : 2007 + A1:2007: 27A, 144B, 75F (pre BFE 6)
Bod mrazu: -14,5 °C

B4 s PVC vnútornou povrchovou úpravou patrí do skupiny hasiacich prístrojov s konštantným hasiacim tlakom hnacieho plynu ktorým je nitrogen. Skladá sa z tlakovej nádoby, hasiacej tekutiny bonpet a samočinnej hasiacej trysky s manometrom. Tryska sa aktivuje automaticky a to podľa tepelnej odolnosti ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 57 °C do 182 °C. Odporúčaná maximálna vzdialenosť od zdroja požiaru je 2 až 4 metre. Maximálne 2m pri B2 a B4 a maximálne 4m pri B6 a B12. Tepelné trysky pre teploty 68 °C a 93 °C sú vždy skladom, ostatné typy je možné dodať pri objednávke nad 100 kusov.

Aktivácia:
Keď vypukne požiar, dôjde k rýchlemu narastaniu teploty. Ampulka na rozprašovacej tryske praskne vplyvom tepla a tlak v nádobe rozpráši hasiacu látku a nepretržite hasí požiar až kým požiarna nádoba nie je prázdna. Hasiaci prístroj sa upevňuje pomocou držiaka do presnej hasiacej polohy nad zónou s potenciálom vzniku požiaru a to tak aby bol manometer prístupný na kontrolu tlaku.

Hasiaca tekutina bonpet sa aktivuje pri kontakte s horúcim povrchom a spôsobuje rýchlu premenu tepelnej energie požiaru na chemický rozklad hasiaceho média pomocou vody. Chemické prísady sa rozkladajú na plyny CO2 a N2, ktoré dusia oheň priamo na horúcom povrchu aj tým, že zabraňujú plameňom prístup ku kyslíku. Pri styku média s horúcim podkladom sa jeho objem zväčší až 60 krát v závislosti od teploty. Vzniká penový efekt. Týmto rozkladom média dochádza k veľmi účinnému chladiacemu efektu.

ECO info:
Rozprášená hasiaca látka a plyny uvoľnené pri tepelnej reakcii nie sú toxické a nie sú nebezpečné pre človeka a životné prostredie.

Nerozložené zložky hasiacej tekutiny sa opäť aktivujú v prípade opätovného vznietenia a zabraňujú šíreniu požiaru v mieste zasiahnutom hasiacou zmesou. Bonpet médium má hasiacu kapacitu triedy A, B a F a následky požiarnej triedy C.

Garancia: 2 roky
Životnosť hasiaceho média: 5 rokov
Životnosť: 20 rokov, s údržbou

Certifikát Technická špecifikácia

Ako to funguje?

Ďalšie produkty

HASIACA AMPULA

BONPET automatická hasiaca ampula je určená na automatické hasenie začínajúcich požiarov s najlepšou účinnosťou v malých uzavretých priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu človekom.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

BONPET hasiaci granát

BONPET hasiaci granát je inovatívny, univerzálny hasiaci prostriedok na ochranu života a majetku proti začínajúcim a pokročilým požiarom triedy A, B, C a triedy F s okamžitým hasiacim účinkom s cieľom úplného uhasenia začínajúceho požiaru, alebo tlmiacim účinkom s cieľom narušiť priebeh pokročilého požiaru.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

BFE 2

BFE 2 hasiaci prístroj je dvojlitrový prenosný hasiaci prostriedok s vysokoúčinným hasiacim médiom a špeciálnou hasiacou hlavicou na začínajúce a pokročilé požiare s kapacitou hasiacej účinnosti 8A, 55B a 25F.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

BONPET B 12

BONPET B 12 automatický stabilný hasiaci prístroj je dvanásťlitrové automatické stabilné hasiace zariadenie určené na automatické hasenie začínajúcich a pokročilých požiarov v priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu človekom.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac