HASIACA AMPULA

HASIACA AMPULA

BONPET automatická hasiaca ampula je určená na automatické hasenie začínajúcich požiarov s najlepšou účinnosťou v malých uzavretých priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu  človekom.

AMPULA:
Hmotnosť: 1200 g
Objem: 600 ml
Dĺžka: 300 mm
Priemer: 60 mm
Hasiaci účinok: 8 m3
Tepelný rozsah použitia: od - 20 °C do 60 °C
Aktivačná teplota: 85°C ± 5°C, teplota okolia > 150 °C
Aktivačný čas: závisí od typu požiaru, cca 2 minúty

  • Hasiaci Účinok: 8 m³
  • Tepelný Rozsah Použitia: od -20 °C do 60 °C
  • Aktivačná Teplota: 85°C ± 5°C, teplota okolia > 150 °C
  • Aktivačný čas: závisí od typu požiaru, cca 2 minúty

Skupenstvo: tekuté
Farba: priehľadná tekutina
Zápach: jemne amónny zápach
pH: 8,5 – 9,1
Hustota: 1,1000 – 1,1500 g/ml
Horľavosť: nehorľavá
Rozpustnosť vo vode: kompletne rozpustná
Bod mrazu: -14,5 °C
Bod varu: 103 °C
Bod vzplanutia: nie je
Bod výbuchu: nie je
Teplota vznietenia: nie je
Teplota rozkladu: nad 300 °C
Produkty rozkladu: N2, CO2, H2O

KLASIFIKÁCIA HASIACEJ TEKUTINY (MPA Dresden):

Harmonizovaná norma EN 3 – 7 : 2007 + A1:2007: 27A, 144B, 75F (pre BFE 6)
Bod mrazu: -14,5 °C

Automatické hasenie požiaru:

1) Hasiaca ampula sa umiestňuje nad miestom potenciálneho vzniku požiaru s najlepšou účinnosťou v menších uzavretých priestoroch, kde je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru.

2) Oheň vznikne dôsledkom prítomnosti zdroja vznietenia a následne dôjde k vzplanutiu ohňa. Pôsobením ohňa sa zvyšuje teplota hasiacej látky čo spôsobí jej rozpínanie a zvyšovanie tlaku v ampule.

3) V momente, keď teplota hasiacej látky dosiahne úroveň 85°C ± 5°C, sklenená ampula praskne dôsledkom zvýšeného tlaku a rozptýli sa na malé kvapky, ktoré pokryjú horiacu zónu, kde endotermický proces spôsobí uhasenie ohňa a okamžité ochladenie ohňom zasiahnutej oblasti.

4) Vedľajším produktom endotermickej reakcie je uvoľnenie malého množstva dusíka a oxidu uhličitého, ktorého účelom je zabrániť vstupu kyslíku do horiacej zóny.

5) V oblasti zasiahnutej hasiacou látkou sa vytvorí ochranná vrstva, ktorá zabraňuje opätovnému vzniku požiaru. Ampula je účinná proti vznikajúcim požiarom typu A, B, C a F triedy, t.j. požiare pevných látok, horľavých tekutín, následky požiarov plynov a požiare olejov a tukov.

Použitie hasiacej ampuly hodením o stenu nad požiarom, alebo priamo do centra požiaru:
V prípade vzniku požiaru mimo zóny, kde je inštalovaná hasiaca ampula BONPET, môže byť ampula použitá ako hasiaci granát. Ampulu je potrebné z držiaka vysunúť (dať dole plechové postranné kryty tak, aby sme držali čistú sklenenú ampulu) a hodiť ju o stenu nad požiarom, o strop nad požiarom, alebo priamo do centra požiaru tak, aby hasiaca látka zasiahla horiacu zónu.

ECO info:
Črepiny skla sa po endotermickej reakcii nerozptýlia do väčšej vzdialenosti ako je výška v akej je umiestnená ampula. Rozprášená hasiaca látka a plyny uvoľnené pri tepelnej reakcii nie sú toxické a nie sú nebezpečné pre človeka a životné prostredie.

Životnosť hasiacej tekutiny:
Hasiaca látka v ampule je hermeticky uzavretá. V prípade, že nedôjde k jej otvoreniu, životnosť hasiacej látky je 10 rokov a po celú dobu je garantovaná jej funkčnosť a hasiaca účinnosť.

Inštalácia hasiacej ampuly:
Na držiaku ampuly sú štyri otvory na skrutky pre jej upevnenie. Minimálne dva otvory v závislosti od miesta inštalácie musia byť použité pre upevnenie držiaka ampuly. Zárezy v držiaku do ktorých sa zasúva ampula musia byť otočené smerom hore. Hasiaca ampula musí byť upevnená v zóne so zvýšeným rizikom vzniku požiaru vždy v horizontálnej polohe. (nie vertikálnej a ani šikmej polohe) BONPET ampula sa upevňuje na stenu alebo strop nad zónu so zvýšeným rizikom vzniku požiaru pomocou skrutiek v závislosti od materiálu, na ktorý sa upevňuje. Skrutkami sa upevní držiak a následne sa naňho zavesí ampula.

Príklady na využitie hasiacej ampuly FAUCON:
Domácnosti: kuchyňa nad varnou platňou, kotolne a bojlerové miestnosti, zóny so zdrojmi vznietenia.
Priemysel: vojenský priemysel, lodný priemysel, automobilový priemysel, chemický a ropný priemysel, strojársky priemysel, drevársky priemysel, elektrotechnický priemysel.

Podrobné informácie sa nachádzajú v technickom liste.

Certifikát

Ako to funguje?

Ďalšie produkty

BFE 2

BFE 2 hasiaci prístroj je dvojlitrový prenosný hasiaci prostriedok s vysokoúčinným hasiacim médiom a špeciálnou hasiacou hlavicou na začínajúce a pokročilé požiare s kapacitou hasiacej účinnosti 8A, 55B a 25F.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

BFE 6

BFE 6 hasiaci prístroj je šesťlitrový prenosný hasiaci prostriedok s vysokoúčinným hasiacim médiom a špeciálnou hasiacou hlavicou na začínajúce a pokročilé požiare s kapacitou hasiacej účinnosti 27A, 144B a 75F.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

BONPET B 2

BONPET B 2 automatický stabilný hasiaci prístroj je dvojlitrové automatické stabilné hasiace zariadenie určené na automatické hasenie začínajúcich a pokročilých požiarov v priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu človekom.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

BONPET B 4

BONPET B 4 automatický stabilný hasiaci prístroj je štvorlitrové automatické stabilné hasiace zariadenie určené na automatické hasenie začínajúcich a pokročilých požiarov v priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu človekom.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

BONPET B 6

BONPET B 6 automatický stabilný hasiaci prístroj je šesťlitrové automatické stabilné hasiace zariadenie určené na automatické hasenie začínajúcich a pokročilých požiarov v priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu človekom.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac