BONPET hasiaci granát

BONPET hasiaci granát

BONPET hasiaci granát je inovatívny, univerzálny hasiaci prostriedok na ochranu života a majetku proti začínajúcim a pokročilým požiarom triedy A, B, C a triedy F s okamžitým hasiacim účinkom s cieľom úplného uhasenia začínajúceho požiaru, alebo tlmiacim účinkom s cieľom narušiť priebeh pokročilého požiaru.

GRANÁT:
Použitie: manuálne
Požiarne triedy: A,B,F
Výška: 200 mm
Priemer: 60 mm
Hmotnosť s obalom: 800 g
Čistá hmotnosť: 600 g
Objem tekutiny pri 50 °C: 500 ml
Priemer plochy hasenia: cca. 2 m²
Tepelný rozsah použitia: od 0 °C do 60 °C

Skupenstvo: tekuté
Farba: priehľadná tekutina
Zápach: jemne amónny zápach
pH: 8,5 – 9,1
Hustota: 1,1000 – 1,1500 g/ml
Horľavosť: nehorľavá
Rozpustnosť vo vode: kompletne rozpustná
Bod mrazu: -14,5 °C
Bod varu: 103 °C
Bod vzplanutia: nie je
Bod výbuchu: nie je
Teplota vznietenia: nie je
Teplota rozkladu: nad 300 °C
Produkty rozkladu: N2, CO2, H2O

KLASIFIKÁCIA HASIACEJ TEKUTINY (MPA Dresden):
Harmonizovaná norma EN 3 – 7 : 2007 + A1:2007: 27A, 144B, 75F (pre BFE 6)
Bod mrazu: -14,5 °C

Zloženie:
- Držiak a kryt na granát
- Hasiaci granát vyrobený z vysoko trieštivého plastu s 500 ml hasiacim médiom bonpet
- Multifunkčný kryt hasiaceho granátu s tesnením

Použitie:
Použitie je jednoduché, granát sa hodí do centra požiaru, do jeho blízkosti, alebo o stenu nad požiarom o pevný bod, na ktorom sa môže čo najefektívnejšie rozprsknúť. Je možné ho umiestniť pomocou držiaku a krytu tak aby bol stále poruke.

Výhody:
Je možné ho použiť na väčšiu vzdialenosť v prípade, že teplota vzduchu nám nedovoľuje sa priblížiť do bezprostrednej blízkosti, požiar uhasiť, alebo ho utlmiť, narušiť jeho priebeh a získať čas na ďalšie hasenie.

Je možné s ním hasiť aj menšie požiare v domácnosti, alebo kuchyni bez nutnosti ho hodiť a to tak že odskrutkujeme vrchnák granátu a tekutinu vylejeme do horiacej zóny. Keďže hasiace médium je certifikované aj na požiare typu F, t.j. požiare olejov a tukov je možné tekutinu vyliať do nádoby s horiacim olejom. V takom prípade tekutina zväčší svoj objem až 60 násobne, okamžite sa premení na penu a požiar udusí.

Z dôvodu vysokej hasiacej účinnosti hasiaceho média sa granát používa aj v silových zložkách na hasenie pouličných požiarov.

Hasiace médium z granátu je možné zriediť s 5 litrami vody a vytvoriť tak väčšie množstvo hasiacej látky. V takomto pomere má zmes desaťkrát väčšiu účinnosť ako čistá voda.

ECO info:
Rozprášená hasiaca látka a plyny uvoľnené pri tepelnej reakcii nie sú toxické a nie sú nebezpečné pre človeka a životné prostredie.

Nerozložené zložky hasiacej tekutiny sa opäť aktivujú v prípade opätovného vznietenia a zabraňujú šíreniu požiaru v mieste zasiahnutom hasiacou zmesou. Bonpet médium má hasiacu kapacitu triedy A, B a F a následky požiarnej triedy C.

Garancia: 2 roky, bez údržby
Životnosť: 5 rokov, bez údržby

Certifikát Technická špecifikácia

Ako to funguje?

Ďalšie produkty

HASIACA AMPULA

BONPET automatická hasiaca ampula je určená na automatické hasenie začínajúcich požiarov s najlepšou účinnosťou v malých uzavretých priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu človekom.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

HASIACI SPREJ

BONPET hasiaci sprej je inovatívny, univerzálny hasiaci prostriedok na ochranu života a majetku proti začínajúcim a pokročilým požiarom triedy A, B, C a triedy F s mnohonásobným využitím v dome, v kuchyni, na chalupe, v aute, alebo garáži a všade tam kde je potenciálne riziko vzniku požiaru.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

BFE 2

BFE 2 hasiaci prístroj je dvojlitrový prenosný hasiaci prostriedok s vysokoúčinným hasiacim médiom a špeciálnou hasiacou hlavicou na začínajúce a pokročilé požiare s kapacitou hasiacej účinnosti 8A, 55B a 25F.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

BONPET B 2

BONPET B 2 automatický stabilný hasiaci prístroj je dvojlitrové automatické stabilné hasiace zariadenie určené na automatické hasenie začínajúcich a pokročilých požiarov v priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu človekom.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac