HASIACI SPREJ

HASIACI SPREJ

BONPET hasiaci sprej je inovatívny, univerzálny hasiaci prostriedok na ochranu života a majetku proti začínajúcim a pokročilým požiarom triedy A, B, C a triedy F s mnohonásobným využitím v dome, v kuchyni, na chalupe, v aute, alebo garáži a všade tam kde je potenciálne riziko vzniku požiaru.

SPREJ:
Použitie: manuálne
Požiarne triedy: A,B,C,F
Výška: 285 mm
Priemer: 65 mm
Hmotnosť s obalom: 800 g
Čistá hmotnosť: 680 g
Objem tekutiny pri 50 °C: 600 ml
Vzdialenosť hasenia: 1 až 4 m
Priemer plochy hasenia: cca. 1 m² pri vzdialenosti 4 m

Čas hasenia: 40 s
Tepelný rozsah použitia: od 0 °C do 50 °C
Hnacia náplň: N2 (12 až 13 bar)

BONPET hasiaci sprej je multifunkčné zariadenie, ktoré môže byť použité v čase niekoľko krát. Po vyprázdnení ho nie je možné naplniť.

Skupenstvo: tekuté
Farba: priehľadná tekutina
Zápach: jemne amónny zápach
pH: 8,5 – 9,1
Hustota: 1,1000 – 1,1500 g/ml
Horľavosť: nehorľavá
Rozpustnosť vo vode: kompletne rozpustná
Bod mrazu: -14,5 °C
Bod varu: 103 °C
Bod vzplanutia: nie je
Bod výbuchu: nie je
Teplota vznietenia: nie je
Teplota rozkladu: nad 300 °C
Produkty rozkladu: N2, CO2, H2O

KLASIFIKÁCIA HASIACEHO SPREJA (MPA Dresden):
Harmonizovaná norma DIN SPEC 14411: 5A, 13B, 5F
Bod mrazu: -14,5 °C

Hasiaci sprej BONPET patrí do kategórie malých prenosných hasiacich prístrojov. Sprej sa skladá z nádoby s objemom 600 ml, v ktorej je hasiace médium pod tlakom a hasiacej trysky s krytom. Hasiaci sprej ma dosah hasenia od 1 do 4 metrov a je možné s ním hasiť nepretržite po dobu 40 sekúnd.

Hasiaci sprej by nemal byť vystavovaný teplotám vyšším ako 50 °C.

Hasiaca tekutina bonpet sa aktivuje pri kontakte s horúcim povrchom a spôsobuje rýchlu premenu tepelnej energie požiaru na chemický rozklad hasiaceho média pomocou vody. Chemické prísady sa rozkladajú na plyny CO2 a N2, ktoré dusia oheň priamo na horúcom povrchu aj tým, že zabraňujú plameňom prístup ku kyslíku. Pri styku média s horúcim podkladom sa jeho objem zväčší až 60 krát v závislosti od teploty. Vzniká penový efekt. Týmto rozkladom média dochádza k veľmi účinnému chladiacemu efektu.

ECO info:
Rozprášená hasiaca látka a plyny uvoľnené pri tepelnej reakcii nie sú toxické a nie sú nebezpečné pre človeka a životné prostredie.

Nerozložené zložky hasiacej tekutiny sa opäť aktivujú v prípade opätovného vznietenia a zabraňujú šíreniu požiaru v mieste zasiahnutom hasiacou zmesou. Médium má hasiacu kapacitu triedy A, B a F a následky požiarnej triedy C.

Garancia: 1 rok, bez údržby
Životnosť: 2 roky, bez údržby

Certifikát Technická špecifikácia

Ako to funguje?

Ďalšie produkty

HASIACA AMPULA

BONPET automatická hasiaca ampula je určená na automatické hasenie začínajúcich požiarov s najlepšou účinnosťou v malých uzavretých priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu človekom.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

BONPET hasiaci granát

BONPET hasiaci granát je inovatívny, univerzálny hasiaci prostriedok na ochranu života a majetku proti začínajúcim a pokročilým požiarom triedy A, B, C a triedy F s okamžitým hasiacim účinkom s cieľom úplného uhasenia začínajúceho požiaru, alebo tlmiacim účinkom s cieľom narušiť priebeh pokročilého požiaru.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

BFE 2

BFE 2 hasiaci prístroj je dvojlitrový prenosný hasiaci prostriedok s vysokoúčinným hasiacim médiom a špeciálnou hasiacou hlavicou na začínajúce a pokročilé požiare s kapacitou hasiacej účinnosti 8A, 55B a 25F.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

BFE 6

BFE 6 hasiaci prístroj je šesťlitrový prenosný hasiaci prostriedok s vysokoúčinným hasiacim médiom a špeciálnou hasiacou hlavicou na začínajúce a pokročilé požiare s kapacitou hasiacej účinnosti 27A, 144B a 75F.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

BONPET B 4

BONPET B 4 automatický stabilný hasiaci prístroj je štvorlitrové automatické stabilné hasiace zariadenie určené na automatické hasenie začínajúcich a pokročilých požiarov v priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu človekom.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac