BONPET B 2

BONPET B 2

BONPET B 2 automatický stabilný hasiaci prístroj je dvojlitrové automatické stabilné hasiace zariadenie určené na automatické hasenie začínajúcich a pokročilých požiarov v priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu  človekom.

BONPET B 2:
Použitie: automatické
Požiarne triedy: A – 15 m3, B – diameter 900 mm, F – diameter 400 mm
Výška/priemer: 380 mm / 110 mm
Celková hmotnosť: 4 kg
Objem hasiacej tekutiny: 2 l
Tepelný rozsah použitia: od 0 °C do 60 °C
Bod mrazu: - 9,5 °C
Hnací plyn: Nitrogen (N2)
Hasiace médium: Bonpet hasiaca tekutina
Hasiaca nádoba: Oceľová, s vnútornou povrchovou úpravou PVC
Pracovný tlak: 18 barov pri 20 °C
Operačné teploty: 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C, 141°C , 182 °C

Skupenstvo: tekuté
Farba: priehľadná tekutina
Zápach: jemne amónny zápach
pH: 8,5 – 9,1
Hustota: 1,1000 – 1,1500 g/ml
Horľavosť: nehorľavá
Rozpustnosť vo vode: kompletne rozpustná
Bod mrazu: -14,5 °C
Bod varu: 103 °C
Bod vzplanutia: nie je
Bod výbuchu: nie je
Teplota vznietenia: nie je
Teplota rozkladu: nad 300 °C
Produkty rozkladu: N2, CO2, H2O

KLASIFIKÁCIA HASIACEJ TEKUTINY (MPA Dresden):
Harmonizovaná norma EN 3 – 7 : 2007 + A1:2007: 27A, 144B, 75F (pre BFE 6)
Bod mrazu: -14,5 °C

B2 s PVC vnútornou povrchovou úpravou patrí do skupiny hasiacich prístrojov s konštantným hasiacim tlakom hnacieho plynu, ktorým je nitrogen. Skladá sa z tlakovej nádoby, hasiacej tekutiny bonpet a samočinnej hasiacej trysky s manometrom. Tryska sa aktivuje automaticky, a to podľa tepelnej odolnosti, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 57 °C do 182 °C. Odporúčaná maximálna vzdialenosť od zdroja požiaru je 2 až 4 metre. Maximálne 2m pri B2 a B4 a maximálne 4m pri B6 a B12. Tepelné trysky pre teploty 68 °C a 93 °C sú vždy skladom, ostatné typy je možné dodať pri objednávke nad 100 kusov.

Aktivácia:
Keď vypukne požiar, dôjde k rýchlemu narastaniu teploty. Ampulka na rozprašovacej tryske praskne vplyvom tepla a tlak v nádobe rozpráši hasiacu látku a nepretržite hasí požiar až kým požiarna nádoba nie je prázdna. Hasiaci prístroj sa upevňuje pomocou držiaka do presnej hasiacej polohy nad zónou s potenciálom vzniku požiaru a to tak, aby bol manometer prístupný na kontrolu tlaku.

Hasiaca tekutina bonpet sa aktivuje pri kontakte s horúcim povrchom a spôsobuje rýchlu premenu tepelnej energie požiaru na chemický rozklad hasiaceho média pomocou vody. Chemické prísady sa rozkladajú na plyny CO2 a N2, ktoré dusia oheň priamo na horúcom povrchu aj tým, že zabraňujú plameňom prístup ku kyslíku. Pri styku média s horúcim podkladom sa jeho objem zväčší až 60 krát v závislosti od teploty. Vzniká penový efekt. Týmto rozkladom média dochádza k veľmi účinnému chladiacemu efektu.

ECO info:
Rozprášená hasiaca látka a plyny uvoľnené pri tepelnej reakcii nie sú toxické a nie sú nebezpečné pre človeka a životné prostredie.

Nerozložené zložky hasiacej tekutiny sa opäť aktivujú v prípade opätovného vznietenia a zabraňujú šíreniu požiaru v mieste zasiahnutom hasiacou zmesou. Bonpet médium má hasiacu kapacitu triedy A, B a F a následky požiarnej triedy C.

Garancia: 2 roky
Životnosť hasiaceho média: 5 rokov
Životnosť: 20 rokov, s údržbou

Certifikát Technická špecifikácia

Ako to funguje?

Ďalšie produkty

BONPET hasiaci granát

BONPET hasiaci granát je inovatívny, univerzálny hasiaci prostriedok na ochranu života a majetku proti začínajúcim a pokročilým požiarom triedy A, B, C a triedy F s okamžitým hasiacim účinkom s cieľom úplného uhasenia začínajúceho požiaru, alebo tlmiacim účinkom s cieľom narušiť priebeh pokročilého požiaru.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

HASIACI SPREJ

BONPET hasiaci sprej je inovatívny, univerzálny hasiaci prostriedok na ochranu života a majetku proti začínajúcim a pokročilým požiarom triedy A, B, C a triedy F s mnohonásobným využitím v dome, v kuchyni, na chalupe, v aute, alebo garáži a všade tam kde je potenciálne riziko vzniku požiaru.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

BFE 6

BFE 6 hasiaci prístroj je šesťlitrový prenosný hasiaci prostriedok s vysokoúčinným hasiacim médiom a špeciálnou hasiacou hlavicou na začínajúce a pokročilé požiare s kapacitou hasiacej účinnosti 27A, 144B a 75F.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

BONPET B 12

BONPET B 12 automatický stabilný hasiaci prístroj je dvanásťlitrové automatické stabilné hasiace zariadenie určené na automatické hasenie začínajúcich a pokročilých požiarov v priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu človekom.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac